Dokumenty strategiczne

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020 - 2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2024

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2021 - 2031

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skwierzyna

Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

- badanie postępów wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023 (ankieta)

- raport z monitoringu i ewaluacji wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

- formularz oceny wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023

- raport z monitoringu i ewaluacji wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023 (2020 - 2022)

- formularz oceny wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2023 (2020 - 2022)

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skwierzyna na lata 2021 - 2024

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2022

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2021-2023

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna na lata 2013 – 2032

Program współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna

Statut Gminy Skwierzyna

- zmiany w Statucie Gminy Skwierzyna

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2016 - 2022

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2024

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018 – 2022

Wyznaczenie aglomeracji Skwierzyna

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2023-2030