Urząd Stanu Cywilnego

  

ul. Rynek 1, 66 - 440 Skwierzyna

tel.: 95 7 216 521

e - mail: uscatskwierzyna [dot] pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 16:00, Środa - 7:00 - 15:00, Czwartek - 7:00 - 15:00, Piątek - 7:00 - 14:00

 

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO, dzięki której możliwe jest uzyskanie aktów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w PolsceW zintegrowanym systemie znajdują się m.in.: rejestry dowodów osobistych, danych kontaktowych, PESEL oraz aktów stanu cywilnego.

Praca Urzędu Stanu Cywilnego przeważnie kojarzy się z udzielaniem ślubów, ale to tylko jedno z realizowanych zadań.

W naszej placówce prowadzone są sprawy związane m.in. z procedurami opisanymi poniżej w zakładkach:

Odpisy aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępnemu (córka, syn, wnuczka, wnuk), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, chyba że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej dokument jest zwolniony lub nie podlega opłacie.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

22,00 zł - za odpis skrócony,

22,00 zł - za odpis wielojęzyczny,

33,00 zł - za odpis zupełny.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego, paszportu, szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*

* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie odpisów można także składać za pomocą platformy ePUAP.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem stwierdzającym zdolność prawną do zawarcia małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa przed Kierownikiem oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
4. Wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia, a w przypadku osób rozwiedzionych lub wdowy/wdowca powinna wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa lub akt zgonu współmałżonka.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

38,00 zł - za zaświadczenie o stanie cywilnym.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu (odpis skrócony), szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*

* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie odpisów można także składać za pomocą platformy ePUAP.

Do zgłoszenia urodzenia się dziecka obowiązani są:
- ojciec dziecka lub matka, jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
- matka i ojciec dziecka wspólnie obecni, jeżeli akt sporządzany będzie wraz z uznaniem przez ojca biologicznego ojcostwa dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli lat 16, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
2. Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia lub w ciągu 3 dni jeżeli dziecko urodziło się martwe.

Dziecko może nosić nie więcej niż dwa imiona.

Rejestrację aktu urodzenia można dokonać za pomocą platformy ePUAP.

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:
- współmałżonek osoby, która zmarła,
- pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
- pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
3. Do wglądu: Dowód osobisty współmałżonka, jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.
4. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Wniosek na zgłoszenie zgonu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku na zgłoszenie zgonu można pobrać TUTAJ.

Wniosek o potwierdzenie kserokopii karty zgonu z oryginałem można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o potwierdzenie kserokopii karty zgonu z oryginałem można pobrać TUTAJ.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Po zgłoszeniu zgonu, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

5,00 zł - za każdą stronę potwierdzoną za zgodność kserokopii karty zgonu z oryginałem.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Zawarcie związku małżeńskiego może odbyć się po upływie 1 miesiąca od daty złożenia dokumentów - zapewnienia.

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie udziela ślubów w Urzędzie Miejskim ale również w nietypowych miejscach na życzenie przyszłych małżonków np. w plenerze czy lokalach, w których organizowane są przyjęcia weselne.

Wymagane dokumenty:
1. Przedstawić do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość obojga nupturientów.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Złożyć pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego – przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.
4. Poinformować o wspólnych dzieciach wskazując miejsce sporządzenia ich aktów urodzenia.
5. Ponadto cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński jest obowiązany złożyć Kierownikowi USC:
- odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa oraz wyrok rozwodowy (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (zdolność prawna do zawarcia małżeństwa) lub jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić na wniosek cudzoziemca ze złożenia tego dokumentu,
- w przypadku jeżeli cudzoziemiec nie komunikuje się biegle językiem polskim do złożenia dokumentów jak i w uroczystości zawarcia małżeństwa konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, w którym się dana osoba biegle komunikuje.
6. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC (tylko w przypadku ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego).

Zapewnienie o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wzór zapewnienia o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC można pobrać TUTAJ.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa,

24,00 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu,

1.000,00 zł - opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza USC (nie jest to opłata skarbowa). Jeżeli ślub odbywa się poza Urzędem Stanu Cywilnego z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (np. w więzieniu) - nie jest pobierana opłata dodatkowa. Ślub odbywa się poza Urzędem Stanu Cywilnego, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Wymagane dokumenty:
1. Przedstawić do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość obojga nupturientów.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Złożyć pisemne zapewnienie o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego - przygotowane przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.
4. Poinformować o wspólnych dzieciach wskazując miejsce sporządzenia ich aktów urodzenia.
5. Ponadto cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński jest obowiązany złożyć Kierownikowi USC:
- odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa oraz wyrok rozwodowy (wraz z tłumaczeniem na język polski),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (zdolność prawna do zawarcia małżeństwa) lub jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić na wniosek cudzoziemca ze złożenia tego dokumentu,
- w przypadku jeżeli cudzoziemiec nie komunikuje się biegle językiem polskim do złożenia dokumentów jak i w uroczystości zawarcia małżeństwa konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, w którym się dana osoba biegle komunikuje.

Duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie danych w akcie może nastąpić na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osób które wykażą interes prawny, na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub inne akta stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Sprostowania czy uzupełnienia dokonuje Kierownik USC miejsca sporządzenia aktu lub przechowywania księgi stanu cywilnego.

Jeżeli sprostowanie czy uzupełnienie danych jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów, właściwy do dokonania sprostowania lub uzupełnienia jest sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie np. danych z dokumentów tożsamości.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek na sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku na sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

39,00 zł - za sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny.

Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego dowolnie wybranego przez stronę.

W przypadku kiedy wpisywany akt stanu cywilnego nie posiada wszystkich danych wymaganych do sporządzenia polskiego aktu, należy przedmiotowy akt uzupełnić innym aktem stanu cywilnego, np. wpisywany akt małżeństwa uzupełnia się aktami urodzeń małżonków lub np. wpisywany akt urodzenia uzupełnia się aktem małżeństwa rodziców lub w przypadku kiedy dziecko nie urodziło się ze związku małżeńskiego to uzupełnienie następuje aktami urodzeń rodziców.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3. Przedstawić dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można pobrać TUTAJ.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

50,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu transkrypcji,

39,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu lub sprostowaniu aktu transkrybowanego.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska składa się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego dowolnie wybranego przez wnioskodawcę.

O zmianę imienia/imion lub nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządzał akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami dotyczące zmiany imienia dziecku, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a. imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
b. na imię lub nazwisko używane,
c. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP wskazując Urząd Stanu Cywilnego, do którego wniosek ma zostać przekazany.

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę imienia/imion lub/i nazwiska wraz z uzasadnieniem
2. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku i uzasadniające zmianę nazwiska lub/i imienia.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.

Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.
Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

37,00 zł - za wydanie decyzji dotyczącej zmiany imienia lub/i nazwiska.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy złożyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50. Rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego.

Wniosek mogą złożyć m.in.: Jubilaci i ich rodziny.

Po otrzymaniu wniosku o Jubileuszu Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie przekazuje informację do Wojewody Lubuskiego celem sporządzenia wniosku o nadanie Jubilatom Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta RP.

Wymagane dokumenty:
1. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można pobrać TUTAJ.

Obywatel Polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego wybrany przez stronę.

Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Wymagane dokmenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym swojego przyszłego małżonka.
UWAGA: Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
a. dla osoby rozwiedzionej - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
c. dla wdowy bądź wdowca - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
3. Zapewnienie o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek o zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można pobrać TUTAJ.

Zapewnienie o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wzór zapewnienia o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

38,00 zł - za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

Wymagane dokumenty:
1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
2. Wskazanie Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa (ustnie).
3. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
5. 
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można pobrać TUTAJ.

Wzór oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

11,00 zł - za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia. 

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Wymagane dokumenty:
1. Do wglądu: dokument tożsamości matki dziecka i jej współmałżonka.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki można pobrać TUTAJ.

Wzór oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

11,00 zł - za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.
2. Oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie.
3. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne (nie dotyczy jeżeli klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu).
4. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.
5. Oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
7. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosksu o uznanie wyroku rozwodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej można pobrać TUTAJ.

Wniosek o uznanie orzeczenia rozwodowego wydanego przez organ państwa poza Unią Europejską można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosksu o uznanie orzeczenia rozwodowego wydanego przez organ państwa poza Unią Europejską można pobrać TUTAJ.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

11,00 zł - za wpisanie wzmianki,

22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego lub wielojęzycznego,

33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,
 • lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna).

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie udziela ślubów w Urzędzie Miejskim ale również w nietypowych miejscach na życzenie przyszłych małżonków np. w plenerze czy lokalach, w których organizowane są przyjęcia weselne.

Dodatkowo Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie przyjmuje różnego rodzaju oświadczenia woli np.: o nazwiskach noszonych po ślubie, o uznaniu ojcostwa, o zmianie imienia dziecka, a także koryguje, uzupełnia i aktualizuje dane zawarte w rejestrze PESEL.

Ponadto aktualizowane są akty stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.

USC w Skwierzynie dokonuje tłumaczeń aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim na język polski oraz prowadzi, zabezpiecza i konserwuje zbiory ksiąg stanu cywilnego, w tym również akta stanu cywilnego sporządzone w języku niemieckim przed 1945r.


Informacje Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie:

Wniosek o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie odpisu można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku na sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek na zgłoszenie zgonu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku na zgłoszenie zgonu można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o potwierdzenie kserokopii karty zgonu z oryginałem można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o potwierdzenie kserokopii karty zgonu z oryginałem można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska dziecka można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosku o zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można pobrać TUTAJ.

 

Zapewnienie o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

Wzór zapewnienia o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosksu o uznanie wyroku rozwodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej można pobrać TUTAJ.

 

Wniosek o uznanie orzeczenia rozwodowego wydanego przez organ państwa poza Unią Europejską można pobrać TUTAJ.

Wzór wniosksu o uznanie orzeczenia rozwodowego wydanego przez organ państwa poza Unią Europejską można pobrać TUTAJ.

 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można pobrać TUTAJ.

Wzór oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można pobrać TUTAJ.

 

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki można pobrać TUTAJ.

Wzór oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki można pobrać TUTAJ.

Opłaty skarbowe można dokonywać:

kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie,

lub wpłatą na konto
nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna)
BIC CODE (SWIFT): GBWCPLPP

 

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.):

22,00 zł - za odpis skrócony,

22,00 zł - za odpis wielojęzyczny,

33,00 zł - za odpis zupełny,

39,00 zł - za sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

38,00 zł - za zaświadczenie o stanie cywilnym,

38,00 zł - za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.,

50,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po dokonaniu transkrypcji,

39,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu lub sprostowaniu aktu transkrybowanego,

39,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego w wyniku dokonania odtworzenia aktu stanu cywilnego,

24,00 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,

24,00 zł - za wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi,

37,00 zł - za wydanie decyzji dotyczącej zmiany imienia lub/i nazwiska,

17,00 zł - za pełnomocnictwo,

5,00 zł - za każdą stronę potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem akt zbiorowych,

11,00 zł - za wpisanie wzmianki o zagranicznym rozwodzie do aktu małżeństwa,

11,00 zł - za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia,

24,00 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie terminu ślubu,

84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa,

1.000,00 zł - opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza USC (nie jest to opłata skarbowa).

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, którym wydaje się odpisy w celu: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu (odpis skrócony), szkolnictwa, ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakładzie pracy, alimentów, adopcji, przyznania opieki, świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, ZUS, kurateli, ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, oświaty pozaszkolnej, innych celów*

* konieczność wskazania podstawy zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).

Urząd Stanu Cywilnego w Skwierzynie

ul. Rynek 1

66 - 440 Skwierzyna

tel.: 95 7 216 521 lub 95 7 216 528

Danuta Kozak - Kierownik
e-mail: uscatskwierzyna [dot] pl

Krystyna Grabowska - Zastępca Kierownika
e-mail: k [dot] grabowskaatskwierzyna [dot] pl

 Poniedziałek - 7:00 - 15:00

Wtorek - 7:00 - 16:00

Środa - 7:00 - 15:00

Czwartek - 7:00 - 15:00

Piątek - 7:00 - 14:00