Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna w perspektywie finansowej 2014-2020

 

4 lipca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektów małej architektury w 7 miejscowościach na terenie Gminy Skwierzyna:

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Trzebiszewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Świniarach,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Gościnowie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Dobrojewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Wiejcach,

- plac zabaw w Murzynowie,

- plac zabaw w Krobielewku.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 263.125,00 złco stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej dofinansowana zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

26 października 2017 roku w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”.

W ramach inwestycji Gmina wybuduje 62 przydomowych oczyszczalni ścieków w 9 miejscowościach Gminy Skwierzyna: Dobrojewo, Gościnowo, Krobielewko, Murzynowo, Skrzynica, Świniary, Trzebiszewo, Wiejce, Nowy Dwór.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 563.680,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano na 2018 rok.

18 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę parafował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Gmina Skwierzyna na wybudowanie świetlicy wiejskiej otrzyma 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt kwalifikowany budowy nowej świetlicy wyniesie 977.856,02 zł.

W dniach 8 - 11 czerwca 2017 roku gościliśmy w Skwierzynie przedstawicieli miast partnerskich z Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) w ramach realizowanego projektu „COMMON FUTURE” (Wspólna Przyszłość) współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla obywateli - 2.1 Partnerstwo miast.

Głównym celem projektu było wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie były zagadnienia łączące w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych czasach, a także tradycję i promowanie dialogu międzykulturowego. Ważnym aspektem były również rozmowy o edukacji, szkolnictwie wyższym i rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się w ciągu czterech dni 4 debaty tematyczne:

- Kultura i tradycja Łotwy, Niemiec i Polski.

- Edukacja i rynek pracy.

- Partycypacja w życiu publicznym.

- Historia Łotwy, Niemiec i Polski, transformacja ustrojowa oraz akcesja do UE.

Uczestnicy brali aktywny udział w każdej z dyskusji, podczas których opowiadali jak żyje się im w swoich krajach i wymieniali się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w życiu społecznym swoich miejscowości.

Podczas pobytu nasi goście mieli okazję zobaczyć skwierzyńskie zabytki, odwiedzić lokalne stowarzyszenia, Ochotniczą Straż Pożarną, wystąpić na głównej scenie na Rynku Miejskim i zintegrować się z mieszkańcami gminy podczas odbywającego się w tym czasie dni miasta.

Uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą i zgodnie stwierdzili, że tego typu projekty bardzo integrują mieszkańców żyjących w Europie zjednoczonej w różnorodności.

Gmina Skwierzyna jako jedna z 13 wnioskodawców w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „COMMON FUTURE” w wysokości 7.500,00 euro.

Podsumowanie projektu znajduje się TUTAJ.

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe ma priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Gmina Skwierzyna chce odpowiedzieć na ten problem i dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu "Cyfrowa Gmina" planuje zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji na szczeblu samorządu gminnego.

W wyniku realizacji grantu planujemy również udostępnić usługi realizowane elektronicznie, z których będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Gminy oraz inni interesariusze Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Rezultatem działań projektowych będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli realizować drogą elektroniczną.

Planujemy zakupić:

 1. stacje robocze: 46 kpl.
 2. monitory: 44 kpl.
 3. oprogramowanie biurowe: 22 kpl.
 4. laptopy: 8 kpl.
 5. serwer z systemem operacyjnym: 1 kpl.
 6. portal e-usług: 1 kpl.
 7. diagnoza cyberbezpieczeństwa: 1 kpl.
 8. oprogramowanie antywirusowe: 1 kpl.
 9. oprogramowanie do zarządzania zasobami IT: 1 kpl.
 10. chmura obliczeniowa: 1 kpl.

Wartość przyznanego grantu wynosi 358.440,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Otwarcie wystawy, gala, konferencja naukowa to tylko niektóre z części obchodów jubileuszu 20-lecia skwierzyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Dwudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Gminę Skwierzyna projektu unijnego pod hasłem „Dwie dekady UTW – jedna współpraca”.

W spotkaniu udział wzięli studenci UTW, członkowie ich rodzin, seniorzy z miast partnerskich Skwierzyny - Fredersdorf-Vogelsdorf oraz Bernau, przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW m.in. z Gorzowa i Zielonej Góry, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele skwierzyńskich organizacji, instytucji, mieszkańcy gminy, a w ramach integracji pokoleń - młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego Gromadka Misia Uszatka, które poprowadziły barwny korowód drugiego dnia obchodów jubileuszu.

Wystawę ukazującą 20-letnią historię i działalność UTW oglądać można w holu przy wejściu do sali kinowej SOK. Otworzył ją wraz z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią, wieloletni słuchacz UTW Leon Dębski, który był jej pomysłodawcą i kustoszem. Obejrzeć można nie tylko zdjęcia, kroniki, ale prace wykonane przez słuchaczy UTW podczas zajęć manualnych. Tematyka senioralna zdominowała także konferencję naukową. Aktywność fizyczna, kulturalna osób w starszym wieku, starość schyłkiem czy rozwojem ludzkich możliwości - to tematy wstąpień prelegentów - dr Mariusza Naczka z AWF Gorzów, dr Doroty Skrockiej z Akademii Gorzowskiej, dr Izabeli Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z kolei Urszula Chudak, prezes Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiła działalność tej nowo powstałej organizacji zajmującej się sprawami osób starszych, a o inicjatywach Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie opowiedział prezes Michał Muzia. Punktem kulminacyjnym programu była gala, którą zainaugurował prezes UTW w Skwierzynie - Edmund Reszel. W swoim wystąpieniu odtworzył historię skwierzyńskiej uczelni, wieloletnią działalność oraz podkreślił jej znaczenie w życiu skwierzyńskich seniorów.

Podniosłym akcentem uroczystości było nadanie przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię aktywnym członkom oraz wykładowcom UTW medalu „Bene Meritus Skwierzyna - Miasto Królewskie”. Dla upamiętnienia Jubileuszu 20- lecia UTW na budynku Dziennego Domu „Senior - Wigor” odsłonięta została tablica ufundowana przez mieszkańców Skwierzyny.

Miłym, a zarazem „słodkim” gestem Burmistrza był ufundowany, dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, tort, wniesiony podczas uroczystej kolacji. Dwudniowe spotkanie zakończył wspólny obiad wydany przez słuchaczy Uniwersytetu w Dziennym Domu „Senior - Wigor”.

Zarząd UTW w imieniu całej społeczności studenckiej, chciałby podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które włączyły się w przygotowania oraz organizację święta seniorów.

Małgorzata Kubiec
Koordynator projektu
„Dwie dekady UTW - jedna współpraca”

17 czerwca 2019 r. w Międzyrzeczu podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”. Skwierzynę reprezentował Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Kadłubiski, Skarbnik Gminy Agnieszka Laszczak.

Liderem projektu jest Gmina Międzyrzecz. Umowę w imieniu 3 Gmin podpisał Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego umowę podpisał Członek Zarządu Samorządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Wartość kosztów całkowitych projektu szacuje się na 13 680 769,10 zł, a wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020: 9 802 870,00 zł.

Udział Gminy Skwierzyna w kosztach projektu przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem: ponad 6 mln zł,

- wydatki kwalifikowalne: niespełna 5 mln zł,

- dofinansowanie: ponad 4,2 mln zł

Skwierzyna planuje do 2022 roku uzbroić działki znajdujące się przy ul. Międzyrzeckiej o łącznej powierzchni ponad 7 ha. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje m. in. budowę drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej, ciągu pieszo - rowerowego, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali 27 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.

Gmina Skwierzyna będzie realizowała w/w projekt dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na 20 gmin z Województwa Lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je otrzymało, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.

W ramach realizacji projektu wydzielone zostaną pomieszczenia segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się będzie sześć grup przedszkolnych.

Sale zostaną wyposażone w nowe meble, wykładziny,  pomoce dydaktyczne, zabawki. Wykonane zostaną również prace malarskie, wymienione drzwi do sal, wydzielone zostaną jadalnie, sale do zabaw. Wyremontowane i dostosowane dla najmłodszych będą także sanitariaty. Zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu 2017r. zaś zakończenie 31 marca 2018r.

Wartość projektu: 1.549.290,82 zł.

Dofinansowanie: 1.257.327,53 zł.

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Zdzisławą Maląg w dniu 14 listopada podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 842 771,67 zł.

Dofinansowanie: 1 566 355,92 zł.

Wkład własny Gminy Skwierzyna: 276 415,75 zł.

Projekt zakłada remont i doposażenie łącznie 25 gabinetów lekcyjnych w 5 placówkach edukacyjnych w Gminie Skwierzyna (szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Zakupione zostanie wyposażenie m.in.:
- 118 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych,
- 21 tablic interaktywnych z projektorami,
- 554 krzesła (dla uczniów),
- 291 ławek szkolnych,
- 21 kpl. szkolnych mebli segmentowych
oraz zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.

Zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 30 listopada 2017r.

W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT odbyła się 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 (mała sala narad - I p.) konferencja.

Podczas konferencji podsumowaliśmy realizację projektu oraz wręczyliśmy foldery informacyjno - promocyjne, które można pobrać TUTAJ.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one ze zmianami systemowymi oraz przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wówczas kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi oraz zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. Realizacja wspomnianego projektu zdecydowanie dała temu pozytywny wymiar.

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” złożony do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł.
Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Gmina Skwierzyna otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Technik Hotelarz

 
Technik Logistyk / Technik Spedytor

 
Technik Mechanik

 
Technik pojazdów samochodowych

 

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2017

Harmonogram działań w projekcie nr 2 - aktualizacja 01.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 3 - aktualizacja 29.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 4 - aktualizacja 20.04.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 5 - aktualizacja 24.05.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 6 - aktualizacja 26.06.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 7 - aktualizacja 24.08.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 25.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 28.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 9 - aktualizacja 02.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 10 - aktualizacja 05.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 11 - aktualizacja 30.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 12 - aktualizacja 06.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 13 - aktualizacja 11.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2018

Harmonogram działań w projekcie nr 15 - aktualizacja 26.02.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 15a - aktualizacja 28.02.2018r,

Harmonogram działań w projekcie nr 16 - aktualizacja 02.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 17 - aktualizacja 13.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 18 - aktualizacja 16.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 19 - aktualizacja 20.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 20 - aktualizacja 29.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 21 - aktualizacja 04.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 22 - aktualizacja 16.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 23 - aktualizacja 22.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 24 - aktualizacja 30.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 25 - aktualizacja 05.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 26 - aktualizacja 15.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 27 - aktualizacja 19.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 28 - aktualizacja 30.07.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 29 - aktualizacja 12.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 30 - aktualizacja 14.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 31 - aktualizacja 21.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 32 - aktualizacja 02.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 33 - aktualizacja 09.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 34 - aktualizacja 22.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 35 - aktualizacja 05.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 36 - aktualizacja 09.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 37 - aktualizacja 30.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 38 - aktualizacja 06.12.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 39 - aktualizacja 05.02.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 40 - aktualizacja 03.04.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 41 - aktualizacja 08.05.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 42 - aktualizacja 24.06.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 43 - aktualizacja 05.09.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 44 - aktualizacja 02.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 45 - aktualizacja 10.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 46 - aktualizacja 14.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 47 - aktualizacja 16.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 48 - aktualizacja 18.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 49 - aktualizacja 24.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 50- aktualizacja 30.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 51- aktualizacja 13.11.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 52- aktualizacja 17.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 53 - aktualizacja 26.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 54 - aktualizacja 11.09.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 55 - aktualizacja 05.10.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 56 - aktualizacja 08.10.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 56 - aktualizacja 17.11.2020r.
 

Harmonogram działań w projekcie nr 58 - aktualizacja 07.12.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 59 - aktualizacja 15.12.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 60 - aktualizacja 25.01.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 61 - aktualizacja 27.01.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 62 - aktualizacja 04.02.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 63 - aktualizacja 15.03.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 64 - aktualizacja 08.04.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 65 - aktualizacja 24.04.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 66 - aktualizacja 19.05.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 67 - aktualizacja 08.03.2022r.

Harmonogram działań w projekcie nr 68 - aktualizacja 16.03.2022r.

Harmonogram działań w projekcie nr 69 - aktualizacja 22.03.2022r.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Rezygnacja

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Zdzisława Maląg podpisali umowę na remont ul. Krótkiej w Murzynowie.


Remont ul. Krótkiej dofinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Dofinansowanie otrzymało 45 na 83 gminy Województwa Lubuskiego.


Wartość projektu szacuje się na ponad 370.000,00 zł, a poziom dofinansowania przekracza 63% tej sumy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017 rok.

19 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Przebudowy targowiska miejskiego w Skwierzynie”. W imieniu Województwa Lubuskiego dokument asygnował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 450.116,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 31 lipca 2018r.

14 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 49 wniosków, które przeszły w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 38 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Na 3 miejscu w rankingu znalazł się wniosek Gminy Skwierzyna, zatytułowany „Rewitalizacja miasta Skwierzyna impulsem do przemian społeczno - gospodarczych. Całkowita wartość projektu wynosi 99 300 zł, a przyznana kwota dotacji - 89 370 zł.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Umowę ze strony Gminy podpisał Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik - Agnieszka Laszczak, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Marek Kamiński.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni oraz zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania: 590.094,48 zł.

Wartość całkowita projektu: 785 894,33 zł.

Złożony przez Gminę Skwierzyna projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie” jest na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując 5.551.520,78 zł dofinansowania.

Łącznie w konkursie rozpatrzono 42 wnioski. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków. Lista rankingowa znajduje się TUTAJ.

Prace zaplanowane w budynku przewidują:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie stropodachu pełnego,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymianę okien na energooszczędne,
- wymianę luksferów na okna energooszczędne,
- wymianę drzwi zewnętrznych na energooszczędne,
- modernizację źródła ciepła z nowym zasobnikiem i pompą ciepła,
- przebudowę kotłowni i instalacji rurowej w kotłowni, gruntowną modernizację instalacji c.o., wymianę grzejników, rur, montaż zaworów termostatycznych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 6.825.364,72 zł.

Folder informacyjno - promocyjny projektu znajduje się TUTAJ wraz z MAPAMI.

Wygląd szkoły po termomodernizacji:

Odbiorcami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy miasta Skwierzyna oraz całej gminy. Bezpośrednią grupą docelową projektu będą osoby korzystające na co dzień z obiektu Zespołu Edukacyjnego. W związku z tym głównymi odbiorcami będą dzieci z Klubu Malucha, przedszkola, szkoły podstawowej oraz pracownicy Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r. zaś zakończenia: 01.09.2018r.

Nabór odbył się w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

MAMY TO! 1 MLN. ZŁ DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ INTERNATU

Gmina Skwierzyna pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu  pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul 2-go Lutego w Skwierzynie”.

Zakres prac obejmować będzie miedzy innymi wymianę źródła ciepła, okien, dachu, wykonanie ocieplenia, itp.

Całość zadania wynosi ponad  1mln. 260 tyś. zł czego prawie 950 tyś. zł Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Będzie to kolejny obiekt szkolny, który przejdzie tak głęboką termomodernizację. Przypomnijmy, że w 2018 roku Gmina Skwierzyna zakończyła podobne prace na obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie co przyniosło oszczędności na energii cieplnej rzędu 70 %.    

27 września 2019 r. Gmina Skwierzyna reprezentowana przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię oraz Zastępcę Skarbnika Gminy - Justynę Kownacką podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”. 

Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podpisał Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Łukasz Porycki.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach zadania planuje się sfinansować prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi przez 24 miesiące.

Kwota dofinansowania: 546 726,91 zł.

Wartość całkowita projektu: 643 208,13 zł.

KLUB MALUCHA POMAGA RODZICOM

Dziś ostatni dzień 2019 roku. Od utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie minęły już 4 miesiące. Przez ten czas maluchy mogły bawić się, rozwijać i spędzać czas w specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wszystkie zabawki do których mają dostęp dzieci uczęszczające do klubu rozwijają, edukują oraz pobudzają wyobraźnię maluszków, a zarazem przeznaczone są do zabawy dla dziewczynek oraz chłopców. Budynek, w którym mieści się Klub Dziecięcy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki temu Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie. Uczestnikami projektu są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie przewiduje zapewnienie opieki dzieciom w dni robocze w godzinach 6:30-16:00.  Projekt rozpoczął się  w maju br. i trwał będzie do sierpnia 2021 r.

   Za nami pierwszy kwartał 2020 roku. W Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie wykwalifikowana kadra pracowników codziennie dokłada wszelkich starań by grupa 24 maluchów rozwijała się, poznawała świat, odkrywała nowe przedmioty i zabawy. Każdego dnia, razem z dziećmi, pracownicy Klubu spędzają czas w kolorowych salach zaprojektowanych zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, wyposażonych w zabawki przeznaczone zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Dzieci zjadają swoje posiłki przy stolikach dostosowanych do ich wzrostu, a w słoneczne dni korzystają z placu zabaw, który doskonale pomaga rozwijać ich motorykę oraz kreatywność. Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie powstał dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Utworzenie Klubu pozwoliło wielu rodzicom na powrót do pracy lub na jej podjęcie. Niestety od 16 marca w obliczu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Klub Dziecięcy jest zamknięty. Miejmy nadzieję, że już niedługo nasze maluchy znów będą mogły spotkać się razem w kolorowych salach Skwierzyńskiego Klubu.

   Koniec pierwszego roku funkcjonowania Klubu zbliża się dużymi krokami. Po unormowaniu się obecnej sytuacji w Kraju ogłoszona zostanie rekrutacja na kolejny rok. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wstąpienia do projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców” i wzięcia udziału w najbliższej rekrutacji. Oddając swoje dzieci do Klubu Dziecięcego w Skwierzynie zapewnicie im Państwo możliwość spędzania czasu w nowo wyremontowanym i dobrze wyposażonym miejscu, w którym dobro dzieci i rozwijanie ich umiejętności stawiane są na pierwszym miejscu. Sobie zaś stwarzacie możliwość powrotu na rynek pracy. Warto podkreślić, że budynek, w którym znajduje się Klub dziecięcy nr 2 w Skwierzynie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Zarządzeniem nr 2/2020 Kierownika Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie dnia 26 maja 2020r. została ogłoszona rekrutacja. Według harmonogramu składanie deklaracji o kontynuacji udziału w projekcie na rok szkolny 2020/2021 odbywa się od 28.05.2020r. do 03.06.2020r., a składanie wniosków o przyjęcie dzieci do Klubu i zarazem przystąpienie do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców” w terminie od 04.06.2020r. do 20.06.2020r. Opublikowanie listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej w Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie nastąpi do dnia 29.06.2020r. 


 

Pierwszy rok w Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie.

Minął rok od kiedy maluchy z naszej gminy po raz pierwszy przekroczyły progi Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie. Z tej okazji w ramach promocji Klubu Dziecięcego nr 2 w budynku Przedszkola Integracyjnego Skwierzyńskiego Zespołu Edukacyjnego, w którym mieszczą się kluby dziecięce oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie zorganizowano wystawę. Prezentowane zdjęcia przedstawiają wybrane chwile z minionego roku, w których uczestniczyły maluchy z klubu dziecięcego. Ostatnie 12 miesięcy to dla nich zabawy, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie doświadczeń i wiedzy o otaczającym świecie, a przede wszystkim możliwość spędzania czasu w specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która mieści się w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia wykwalifikowana kadra pracowników dokładała wszelkich starań by 24 osobowa grupa jak najlepiej przyswajała nowe umiejętności oraz poznawała kolejne  przedmioty i zabawy. Dzieci w słoneczne i pogodne dni korzystały z edukacyjnych i rozwijających motorykę urządzeń zamontowanych na placu zabaw przy Klubie. Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki temu Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie.

 

 

Za nami kolejny rok. Od utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie minęło już 16 miesięcy. Przez ten czas wykwalifikowana kadra dbała o naszych najmłodszych mieszkańców. Każdego dnia pracownicy klubiku dokładali wszelkich starań by 24 osobowa grupa dzieci nabywała nowych umiejętności, wzbogacała się w nowe doświadczenia i poznawała otaczający je świat. Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Skwierzyna uzyskała z  Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w naszym mieście mogło powstać kolejne miejsce zapewniające opiekę dzieciom pomiędzy pierwszym, a trzecim rokiem życia. Budynek, w którym mieści się Klub Dziecięcy nr 2 jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a sale, w których przebywają dzieci są zorganizowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie. W roku 2020 w związku z prowadzoną rekrutacją została wydana ulotka promująca Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie. W okresie wakacyjnym jako podsumowanie pierwszego roku działalności na terenie Urzędu Miejskiego, oraz w budynku mieszczącym Kluby Dziecięce i przedszkole zorganizowano także wystawę fotograficzną przedstawiająca najciekawsze momenty z codziennego funkcjonowania grupy.

 DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO NR 2 W SKWIERZYNIE

 

Powoli dobiega końca drugi ro funkcjonowania Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie, który powstał dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców". Współfinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

W ramach zadania sfinansowane zostały prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone zostały na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 przez 24 miesiące, czyli od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczały do Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie bawiły się, rozwijały swoje umiejętności i poznawały otaczający je świat specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wyposażenie pomieszczeń dostosowane jest do potrzeb dzieci w wieku do 3 lat i przeznaczone w równym stopniu zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Budynek, w którym mieści się klub dostępny jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki utworzeniu kolejnych 24 miejsc opieki nad dziećmi pomiędzy pierwszym, a trzecim rokiem życia wielu rodziców i opiekunów prawnych mogło swobodnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy.

Podczas zajęć z wykwalifikowanymi opiekunkami dzieci uczęszczające do Klubu poznawały nowe umiejętności, znaczenie i nazwy otaczających je przedmiotów, uczyły się wyrażać emocje oraz przyswajały zasady funkcjonowania w grupie. Niektóre z chwil zostały uwiecznione na fotografiach, z których stworzona wystawa możliwa jest do obejrzenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 oraz w holu przedszkola w budynku, w którym mieszczą się Kluby Dziecięce przy ul. Mickiewicza 26. Zapraszamy do oglądania.

 

 

 

 

 

 

8 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu”.

Projekt ma na celu podniesienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Skwierzyna,  w szczególności poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej, turystyki jednego dnia oraz edukacyjnej. W ramach realizacji projektu powstaną m.in.:

- budynek z salą wykładową wraz z wyposażeniem, sanitariatami i zapleczem,

- wiata rekreacyjna,

- ścieżka edukacyjna z makietami ryb (wielkość makiet ok. 3,5 m) i tablicami edukacyjnymi,

- przystań dla kajakarzy,

- parking.

Projekt spowoduje wzrost integracji mieszkańców Gminy Skwierzyna. Dzięki powstałej infrastrukturze społeczność lokalna zyska miejsce spotkań, wspólnej zabawy i rekreacji.

Całkowita wartość projektu: 714.539,75 zł.

Dofinansowanie: 300.000,00 zł.

Planowana data zakończenia realizacji: czerwiec 2018 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 70 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 28 uczniów. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna Szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 75 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi  sprzęt zaspokajający potrzeby 30 uczniów, w tym co najmniej 12 uczniów z rodzin wielodzietnych. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skwierzyna projekt oraz zapotrzebowanie mieszkańców, które weryfikowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy planujemy zakupić 239 laptopów, które zostaną następnie przekazane uczniom zamieszkującym obszar naszej Gminy.

Wartość przyznanego grantu wynosi 597.500,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

 


 

GRANTY PPGR – PRZEKAZANIE SPRZĘTU OSOBOM ZAKWALIFIKOWANYM DO PROGRAMU

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Skwierzyna pozytywnie zakwalifikowanych zostało 239 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego. Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:

 • dowód osobisty.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku
z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Skwierzynie nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows 10 Home. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Komputery objęte są 36 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

 

 Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia


 


 

05 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste wręczenie komputerów dla dzieci, których bliscy pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Gmina Skwierzyna wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  597.500.00 zł., za które zakupiliśmy 239 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem.

Pandemia COVID -19 pokazała wiele problemów, a jedynym z nich była nauka zdalna. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Mam nadzieję, że sprzęt przekazany w ramach projektu wyeliminuje wyżej wymienione ograniczenia, a tym samym ułatwi dzieciom naukę i rozwijanie ich pasji. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy uczestniczyli w pozyskaniu środków finansowych na ww. projekt oraz odpowiadają za realizację tego zadania” – powiedział burmistrz Lesław Hołownia

Na koniec spotkania burmistrz życzył dzieciom i młodzieży „udanych wakacji, 1 godz. dziennie przy komputerze i 4 godz. na boisku sportowym”. 

 

 

Gmina Skwierzyna uzyskała dofinasowanie  w wysokości 93 579,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – skwierzyńska gwiazda OCR.

Wykonawcą inwestycji w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została firma Extreme Construction sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 62.

Skwierzyńska gwiazda OCR  to kompleksowy projekt sportowo – rekreacyjny, którego celem jest budowa stacjonarnego parku sprawnościowego, w postaci klatki. Jest ona wielofunkcyjnymi urządzeniem do nauki i doskonalenia techniki pokonywania przeszkód na biegach typu OCR. Konstrukcja jak i dostosowanie przeszkód jest tak dobrane, by można było na niej ćwiczyć technikę, wzmacniać mięśnie górnej obręczy, barków, ramion, siły chwytu jak i mięśni brzucha i pleców.

Zdanie pn. ” Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – skwierzyńska gwiazda OCR” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w  ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

15 listopada 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjentem grantu jest Gmina Skwierzyna, a wydarzenie to jest konsekwencją wniosku, jaki został złożony wiosną przez Burmistrza Lesława Hołownię - w ramach konkursu.

Pozyskaliśmy 100 000 zł z przeznaczeniem na poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Realizacja grantu wpłynie wprost na niwelowanie różnic w dostępie do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Efekt ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez dostawę i montaż platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Dostęp do urządzenia będzie się odbywał poprzez drzwi wejściowe (tylne - zewnętrzne), które w ramach środków grantu zostaną dostarczone i zamontowane w obiekcie.

Powyższe usprawnienia są zaplanowane do wprowadzenia w pierwszej połowie 2023 r.

  
  

 

Wniosek Burmistrza Skwierzyny o  dofinasowanie zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz w Parku Przemysła II w Skwierzynie” został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 330 224,00 złz przeznaczeniem na budowę dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 518 975,67zł.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę placu zabaw w Parku Jagiełły poprzez ustawienie urządzenia wielofunkcyjnego, karuzeli słupowej, koła świetlnego, tablicy edukacyjnej oraz huśtawki tzw. Kwartet z siedziskiem płaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem. W Parku Przemysła II zostanie usadowione urządzenie wielofunkcyjne.

Zdanie pn. ” Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz
w Parku Przemysła II w Skwierzynie”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

03 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy  Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Skwierzyna dotycząca  przyznania pomocy do inwestycji pn. „Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gościnowo”.

Celem inwestycji jest niezawodne i zgodne z wymaganiami jakościowymi zaopatrywanie mieszkańców Gościnowa  w wodę.  Zgodnie z posiadaną dokumentacją, w ramach projektu powstanie nieco ponad 12 km sieci wodociągowej, która po wykonaniu przyłączy będzie służyć mieszkańcom Gościnowa. Realizacja projektu w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodnej w tym obszarze, co z kolei wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.

Planowana wartość projektu wynosi  5 840 000 zł, w tym wysokość dofinansowania  4 477 829,00 zł.

Przewidywany termin realizacji zadania: do końca listopad 2024r.

 

Zadanie pn. „Budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gościnowo” realizowane jest w ramach w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.