Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna w perspektywie finansowej 2014-2020

 

4 lipca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektów małej architektury w 7 miejscowościach na terenie Gminy Skwierzyna:

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Trzebiszewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Świniarach,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Gościnowie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Dobrojewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Wiejcach,

- plac zabaw w Murzynowie,

- plac zabaw w Krobielewku.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 263.125,00 złco stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej dofinansowana zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

26 października 2017 roku w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”.

W ramach inwestycji Gmina wybuduje 62 przydomowych oczyszczalni ścieków w 9 miejscowościach Gminy Skwierzyna: Dobrojewo, Gościnowo, Krobielewko, Murzynowo, Skrzynica, Świniary, Trzebiszewo, Wiejce, Nowy Dwór.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 563.680,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano na 2018 rok.

18 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę parafował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Gmina Skwierzyna na wybudowanie świetlicy wiejskiej otrzyma 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt kwalifikowany budowy nowej świetlicy wyniesie 977.856,02 zł.

W dniach 8 - 11 czerwca 2017 roku gościliśmy w Skwierzynie przedstawicieli miast partnerskich z Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) w ramach realizowanego projektu „COMMON FUTURE” (Wspólna Przyszłość) współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla obywateli - 2.1 Partnerstwo miast.

Głównym celem projektu było wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie były zagadnienia łączące w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych czasach, a także tradycję i promowanie dialogu międzykulturowego. Ważnym aspektem były również rozmowy o edukacji, szkolnictwie wyższym i rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się w ciągu czterech dni 4 debaty tematyczne:

- Kultura i tradycja Łotwy, Niemiec i Polski.

- Edukacja i rynek pracy.

- Partycypacja w życiu publicznym.

- Historia Łotwy, Niemiec i Polski, transformacja ustrojowa oraz akcesja do UE.

Uczestnicy brali aktywny udział w każdej z dyskusji, podczas których opowiadali jak żyje się im w swoich krajach i wymieniali się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w życiu społecznym swoich miejscowości.

Podczas pobytu nasi goście mieli okazję zobaczyć skwierzyńskie zabytki, odwiedzić lokalne stowarzyszenia, Ochotniczą Straż Pożarną, wystąpić na głównej scenie na Rynku Miejskim i zintegrować się z mieszkańcami gminy podczas odbywającego się w tym czasie dni miasta.

Uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą i zgodnie stwierdzili, że tego typu projekty bardzo integrują mieszkańców żyjących w Europie zjednoczonej w różnorodności.

Gmina Skwierzyna jako jedna z 13 wnioskodawców w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „COMMON FUTURE” w wysokości 7.500,00 euro.

Podsumowanie projektu znajduje się TUTAJ.

Otwarcie wystawy, gala, konferencja naukowa to tylko niektóre z części obchodów jubileuszu 20-lecia skwierzyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Dwudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Gminę Skwierzyna projektu unijnego pod hasłem „Dwie dekady UTW – jedna współpraca”.

W spotkaniu udział wzięli studenci UTW, członkowie ich rodzin, seniorzy z miast partnerskich Skwierzyny - Fredersdorf-Vogelsdorf oraz Bernau, przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW m.in. z Gorzowa i Zielonej Góry, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele skwierzyńskich organizacji, instytucji, mieszkańcy gminy, a w ramach integracji pokoleń - młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego Gromadka Misia Uszatka, które poprowadziły barwny korowód drugiego dnia obchodów jubileuszu.

Wystawę ukazującą 20-letnią historię i działalność UTW oglądać można w holu przy wejściu do sali kinowej SOK. Otworzył ją wraz z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią, wieloletni słuchacz UTW Leon Dębski, który był jej pomysłodawcą i kustoszem. Obejrzeć można nie tylko zdjęcia, kroniki, ale prace wykonane przez słuchaczy UTW podczas zajęć manualnych. Tematyka senioralna zdominowała także konferencję naukową. Aktywność fizyczna, kulturalna osób w starszym wieku, starość schyłkiem czy rozwojem ludzkich możliwości - to tematy wstąpień prelegentów - dr Mariusza Naczka z AWF Gorzów, dr Doroty Skrockiej z Akademii Gorzowskiej, dr Izabeli Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z kolei Urszula Chudak, prezes Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiła działalność tej nowo powstałej organizacji zajmującej się sprawami osób starszych, a o inicjatywach Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie opowiedział prezes Michał Muzia. Punktem kulminacyjnym programu była gala, którą zainaugurował prezes UTW w Skwierzynie - Edmund Reszel. W swoim wystąpieniu odtworzył historię skwierzyńskiej uczelni, wieloletnią działalność oraz podkreślił jej znaczenie w życiu skwierzyńskich seniorów.

Podniosłym akcentem uroczystości było nadanie przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię aktywnym członkom oraz wykładowcom UTW medalu „Bene Meritus Skwierzyna - Miasto Królewskie”. Dla upamiętnienia Jubileuszu 20- lecia UTW na budynku Dziennego Domu „Senior - Wigor” odsłonięta została tablica ufundowana przez mieszkańców Skwierzyny.

Miłym, a zarazem „słodkim” gestem Burmistrza był ufundowany, dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, tort, wniesiony podczas uroczystej kolacji. Dwudniowe spotkanie zakończył wspólny obiad wydany przez słuchaczy Uniwersytetu w Dziennym Domu „Senior - Wigor”.

Zarząd UTW w imieniu całej społeczności studenckiej, chciałby podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które włączyły się w przygotowania oraz organizację święta seniorów.

Małgorzata Kubiec
Koordynator projektu
„Dwie dekady UTW - jedna współpraca”

17 czerwca 2019 r. w Międzyrzeczu podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”. Skwierzynę reprezentował Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Kadłubiski, Skarbnik Gminy Agnieszka Laszczak.

Liderem projektu jest Gmina Międzyrzecz. Umowę w imieniu 3 Gmin podpisał Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego umowę podpisał Członek Zarządu Samorządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Wartość kosztów całkowitych projektu szacuje się na 13 680 769,10 zł, a wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020: 9 802 870,00 zł.

Udział Gminy Skwierzyna w kosztach projektu przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem: ponad 6 mln zł,

- wydatki kwalifikowalne: niespełna 5 mln zł,

- dofinansowanie: ponad 4,2 mln zł

Skwierzyna planuje do 2022 roku uzbroić działki znajdujące się przy ul. Międzyrzeckiej o łącznej powierzchni ponad 7 ha. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje m. in. budowę drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej, ciągu pieszo - rowerowego, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej.

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali 27 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.

Gmina Skwierzyna będzie realizowała w/w projekt dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na 20 gmin z Województwa Lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je otrzymało, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.

W ramach realizacji projektu wydzielone zostaną pomieszczenia segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się będzie sześć grup przedszkolnych.

Sale zostaną wyposażone w nowe meble, wykładziny,  pomoce dydaktyczne, zabawki. Wykonane zostaną również prace malarskie, wymienione drzwi do sal, wydzielone zostaną jadalnie, sale do zabaw. Wyremontowane i dostosowane dla najmłodszych będą także sanitariaty. Zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu 2017r. zaś zakończenie 31 marca 2018r.

Wartość projektu: 1.549.290,82 zł.

Dofinansowanie: 1.257.327,53 zł.

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Zdzisławą Maląg w dniu 14 listopada podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 842 771,67 zł.

Dofinansowanie: 1 566 355,92 zł.

Wkład własny Gminy Skwierzyna: 276 415,75 zł.

Projekt zakłada remont i doposażenie łącznie 25 gabinetów lekcyjnych w 5 placówkach edukacyjnych w Gminie Skwierzyna (szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Zakupione zostanie wyposażenie m.in.:
- 118 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych,
- 21 tablic interaktywnych z projektorami,
- 554 krzesła (dla uczniów),
- 291 ławek szkolnych,
- 21 kpl. szkolnych mebli segmentowych
oraz zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.

Zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 30 listopada 2017r.

W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT odbyła się 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 (mała sala narad - I p.) konferencja.

Podczas konferencji podsumowaliśmy realizację projektu oraz wręczyliśmy foldery informacyjno - promocyjne, które można pobrać TUTAJ.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one ze zmianami systemowymi oraz przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wówczas kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi oraz zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. Realizacja wspomnianego projektu zdecydowanie dała temu pozytywny wymiar.

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” złożony do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł.
Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Gmina Skwierzyna otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Technik Hotelarz

 
Technik Logistyk / Technik Spedytor

 
Technik Mechanik

 
Technik pojazdów samochodowych

 

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2017

Harmonogram działań w projekcie nr 2 - aktualizacja 01.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 3 - aktualizacja 29.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 4 - aktualizacja 20.04.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 5 - aktualizacja 24.05.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 6 - aktualizacja 26.06.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 7 - aktualizacja 24.08.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 25.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 28.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 9 - aktualizacja 02.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 10 - aktualizacja 05.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 11 - aktualizacja 30.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 12 - aktualizacja 06.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 13 - aktualizacja 11.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2018

Harmonogram działań w projekcie nr 15 - aktualizacja 26.02.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 15a - aktualizacja 28.02.2018r,

Harmonogram działań w projekcie nr 16 - aktualizacja 02.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 17 - aktualizacja 13.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 18 - aktualizacja 16.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 19 - aktualizacja 20.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 20 - aktualizacja 29.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 21 - aktualizacja 04.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 22 - aktualizacja 16.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 23 - aktualizacja 22.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 24 - aktualizacja 30.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 25 - aktualizacja 05.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 26 - aktualizacja 15.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 27 - aktualizacja 19.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 28 - aktualizacja 30.07.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 29 - aktualizacja 12.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 30 - aktualizacja 14.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 31 - aktualizacja 21.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 32 - aktualizacja 02.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 33 - aktualizacja 09.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 34 - aktualizacja 22.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 35 - aktualizacja 05.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 36 - aktualizacja 09.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 37 - aktualizacja 30.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 38 - aktualizacja 06.12.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 39 - aktualizacja 05.02.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 40 - aktualizacja 03.04.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 41 - aktualizacja 08.05.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 42 - aktualizacja 24.06.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 43 - aktualizacja 05.09.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 44 - aktualizacja 02.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 45 - aktualizacja 10.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 46 - aktualizacja 14.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 47 - aktualizacja 16.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 48 - aktualizacja 18.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 49 - aktualizacja 24.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 50- aktualizacja 30.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 51- aktualizacja 13.11.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 52- aktualizacja 17.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 53 - aktualizacja 26.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 54 - aktualizacja 11.09.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 55 - aktualizacja 05.10.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 56 - aktualizacja 08.10.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 56 - aktualizacja 17.11.2020r.
 

Harmonogram działań w projekcie nr 58 - aktualizacja 07.12.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 59 - aktualizacja 15.12.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 60 - aktualizacja 25.01.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 61 - aktualizacja 27.01.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 62 - aktualizacja 04.02.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 63 - aktualizacja 15.03.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 64 - aktualizacja 08.04.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 65 - aktualizacja 24.04.2021r.

Harmonogram działań w projekcie nr 66 - aktualizacja 19.05.2021r.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Rezygnacja

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Zdzisława Maląg podpisali umowę na remont ul. Krótkiej w Murzynowie.


Remont ul. Krótkiej dofinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Dofinansowanie otrzymało 45 na 83 gminy Województwa Lubuskiego.


Wartość projektu szacuje się na ponad 370.000,00 zł, a poziom dofinansowania przekracza 63% tej sumy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017 rok.

19 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Przebudowy targowiska miejskiego w Skwierzynie”. W imieniu Województwa Lubuskiego dokument asygnował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 450.116,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 31 lipca 2018r.

14 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 49 wniosków, które przeszły w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 38 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Na 3 miejscu w rankingu znalazł się wniosek Gminy Skwierzyna, zatytułowany „Rewitalizacja miasta Skwierzyna impulsem do przemian społeczno - gospodarczych. Całkowita wartość projektu wynosi 99 300 zł, a przyznana kwota dotacji - 89 370 zł.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Umowę ze strony Gminy podpisał Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik - Agnieszka Laszczak, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Marek Kamiński.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni oraz zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania: 590.094,48 zł.

Wartość całkowita projektu: 785 894,33 zł.

Złożony przez Gminę Skwierzyna projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie” jest na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując 5.551.520,78 zł dofinansowania.

Łącznie w konkursie rozpatrzono 42 wnioski. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków. Lista rankingowa znajduje się TUTAJ.

Prace zaplanowane w budynku przewidują:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie stropodachu pełnego,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymianę okien na energooszczędne,
- wymianę luksferów na okna energooszczędne,
- wymianę drzwi zewnętrznych na energooszczędne,
- modernizację źródła ciepła z nowym zasobnikiem i pompą ciepła,
- przebudowę kotłowni i instalacji rurowej w kotłowni, gruntowną modernizację instalacji c.o., wymianę grzejników, rur, montaż zaworów termostatycznych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 6.825.364,72 zł.

Folder informacyjno - promocyjny projektu znajduje się TUTAJ wraz z MAPAMI.

Wygląd szkoły po termomodernizacji:

Odbiorcami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy miasta Skwierzyna oraz całej gminy. Bezpośrednią grupą docelową projektu będą osoby korzystające na co dzień z obiektu Zespołu Edukacyjnego. W związku z tym głównymi odbiorcami będą dzieci z Klubu Malucha, przedszkola, szkoły podstawowej oraz pracownicy Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r. zaś zakończenia: 01.09.2018r.

Nabór odbył się w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

MAMY TO! 1 MLN. ZŁ DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ INTERNATU

Gmina Skwierzyna pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem na realizację projektu  pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul 2-go Lutego w Skwierzynie”.

Zakres prac obejmować będzie miedzy innymi wymianę źródła ciepła, okien, dachu, wykonanie ocieplenia, itp.

Całość zadania wynosi ponad  1mln. 260 tyś. zł czego prawie 950 tyś. zł Gmina Skwierzyna pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Będzie to kolejny obiekt szkolny, który przejdzie tak głęboką termomodernizację. Przypomnijmy, że w 2018 roku Gmina Skwierzyna zakończyła podobne prace na obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie co przyniosło oszczędności na energii cieplnej rzędu 70 %.    

27 września 2019 r. Gmina Skwierzyna reprezentowana przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię oraz Zastępcę Skarbnika Gminy - Justynę Kownacką podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”. 

Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podpisał Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Łukasz Porycki.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach zadania planuje się sfinansować prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi przez 24 miesiące.

Kwota dofinansowania: 546 726,91 zł.

Wartość całkowita projektu: 643 208,13 zł.

KLUB MALUCHA POMAGA RODZICOM

Dziś ostatni dzień 2019 roku. Od utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie minęły już 4 miesiące. Przez ten czas maluchy mogły bawić się, rozwijać i spędzać czas w specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wszystkie zabawki do których mają dostęp dzieci uczęszczające do klubu rozwijają, edukują oraz pobudzają wyobraźnię maluszków, a zarazem przeznaczone są do zabawy dla dziewczynek oraz chłopców. Budynek, w którym mieści się Klub Dziecięcy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki temu Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie. Uczestnikami projektu są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie przewiduje zapewnienie opieki dzieciom w dni robocze w godzinach 6:30-16:00.  Projekt rozpoczął się  w maju br. i trwał będzie do sierpnia 2021 r.

   Za nami pierwszy kwartał 2020 roku. W Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie wykwalifikowana kadra pracowników codziennie dokłada wszelkich starań by grupa 24 maluchów rozwijała się, poznawała świat, odkrywała nowe przedmioty i zabawy. Każdego dnia, razem z dziećmi, pracownicy Klubu spędzają czas w kolorowych salach zaprojektowanych zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, wyposażonych w zabawki przeznaczone zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Dzieci zjadają swoje posiłki przy stolikach dostosowanych do ich wzrostu, a w słoneczne dni korzystają z placu zabaw, który doskonale pomaga rozwijać ich motorykę oraz kreatywność. Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie powstał dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Utworzenie Klubu pozwoliło wielu rodzicom na powrót do pracy lub na jej podjęcie. Niestety od 16 marca w obliczu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Klub Dziecięcy jest zamknięty. Miejmy nadzieję, że już niedługo nasze maluchy znów będą mogły spotkać się razem w kolorowych salach Skwierzyńskiego Klubu.

   Koniec pierwszego roku funkcjonowania Klubu zbliża się dużymi krokami. Po unormowaniu się obecnej sytuacji w Kraju ogłoszona zostanie rekrutacja na kolejny rok. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wstąpienia do projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców” i wzięcia udziału w najbliższej rekrutacji. Oddając swoje dzieci do Klubu Dziecięcego w Skwierzynie zapewnicie im Państwo możliwość spędzania czasu w nowo wyremontowanym i dobrze wyposażonym miejscu, w którym dobro dzieci i rozwijanie ich umiejętności stawiane są na pierwszym miejscu. Sobie zaś stwarzacie możliwość powrotu na rynek pracy. Warto podkreślić, że budynek, w którym znajduje się Klub dziecięcy nr 2 w Skwierzynie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Zarządzeniem nr 2/2020 Kierownika Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie dnia 26 maja 2020r. została ogłoszona rekrutacja. Według harmonogramu składanie deklaracji o kontynuacji udziału w projekcie na rok szkolny 2020/2021 odbywa się od 28.05.2020r. do 03.06.2020r., a składanie wniosków o przyjęcie dzieci do Klubu i zarazem przystąpienie do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców” w terminie od 04.06.2020r. do 20.06.2020r. Opublikowanie listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej w Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie nastąpi do dnia 29.06.2020r. 


 

Pierwszy rok w Klubie Dziecięcym nr 2 w Skwierzynie.

Minął rok od kiedy maluchy z naszej gminy po raz pierwszy przekroczyły progi Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie. Z tej okazji w ramach promocji Klubu Dziecięcego nr 2 w budynku Przedszkola Integracyjnego Skwierzyńskiego Zespołu Edukacyjnego, w którym mieszczą się kluby dziecięce oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie zorganizowano wystawę. Prezentowane zdjęcia przedstawiają wybrane chwile z minionego roku, w których uczestniczyły maluchy z klubu dziecięcego. Ostatnie 12 miesięcy to dla nich zabawy, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie doświadczeń i wiedzy o otaczającym świecie, a przede wszystkim możliwość spędzania czasu w specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która mieści się w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia wykwalifikowana kadra pracowników dokładała wszelkich starań by 24 osobowa grupa jak najlepiej przyswajała nowe umiejętności oraz poznawała kolejne  przedmioty i zabawy. Dzieci w słoneczne i pogodne dni korzystały z edukacyjnych i rozwijających motorykę urządzeń zamontowanych na placu zabaw przy Klubie. Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki temu Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie.

 

 

Za nami kolejny rok. Od utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie minęło już 16 miesięcy. Przez ten czas wykwalifikowana kadra dbała o naszych najmłodszych mieszkańców. Każdego dnia pracownicy klubiku dokładali wszelkich starań by 24 osobowa grupa dzieci nabywała nowych umiejętności, wzbogacała się w nowe doświadczenia i poznawała otaczający je świat. Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Skwierzyna uzyskała z  Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w naszym mieście mogło powstać kolejne miejsce zapewniające opiekę dzieciom pomiędzy pierwszym, a trzecim rokiem życia. Budynek, w którym mieści się Klub Dziecięcy nr 2 jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a sale, w których przebywają dzieci są zorganizowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Gmina Skwierzyna realizując projekt pod nazwą „Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców”, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia rodzicom powrót do pracy lub aktywne jej poszukiwanie. W roku 2020 w związku z prowadzoną rekrutacją została wydana ulotka promująca Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie. W okresie wakacyjnym jako podsumowanie pierwszego roku działalności na terenie Urzędu Miejskiego, oraz w budynku mieszczącym Kluby Dziecięce i przedszkole zorganizowano także wystawę fotograficzną przedstawiająca najciekawsze momenty z codziennego funkcjonowania grupy.

 DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO NR 2 W SKWIERZYNIE

 

Powoli dobiega końca drugi ro funkcjonowania Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie, który powstał dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery zawodowej rodziców". Współfinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

W ramach zadania sfinansowane zostały prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń klubu oraz zakup i montaż wyposażenia. Dodatkowo środki przeznaczone zostały na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 przez 24 miesiące, czyli od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczały do Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie bawiły się, rozwijały swoje umiejętności i poznawały otaczający je świat specjalnie wyremontowanej i przystosowanej do tego sali zorganizowanej zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wyposażenie pomieszczeń dostosowane jest do potrzeb dzieci w wieku do 3 lat i przeznaczone w równym stopniu zarówno dla chłopców jak i dziewczynek. Budynek, w którym mieści się klub dostępny jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki utworzeniu kolejnych 24 miejsc opieki nad dziećmi pomiędzy pierwszym, a trzecim rokiem życia wielu rodziców i opiekunów prawnych mogło swobodnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy.

Podczas zajęć z wykwalifikowanymi opiekunkami dzieci uczęszczające do Klubu poznawały nowe umiejętności, znaczenie i nazwy otaczających je przedmiotów, uczyły się wyrażać emocje oraz przyswajały zasady funkcjonowania w grupie. Niektóre z chwil zostały uwiecznione na fotografiach, z których stworzona wystawa możliwa jest do obejrzenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ul. Rynek 1 oraz w holu przedszkola w budynku, w którym mieszczą się Kluby Dziecięce przy ul. Mickiewicza 26. Zapraszamy do oglądania.

 

 

 

 

 

 

8 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu”.

Projekt ma na celu podniesienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Skwierzyna,  w szczególności poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej, turystyki jednego dnia oraz edukacyjnej. W ramach realizacji projektu powstaną m.in.:

- budynek z salą wykładową wraz z wyposażeniem, sanitariatami i zapleczem,

- wiata rekreacyjna,

- ścieżka edukacyjna z makietami ryb (wielkość makiet ok. 3,5 m) i tablicami edukacyjnymi,

- przystań dla kajakarzy,

- parking.

Projekt spowoduje wzrost integracji mieszkańców Gminy Skwierzyna. Dzięki powstałej infrastrukturze społeczność lokalna zyska miejsce spotkań, wspólnej zabawy i rekreacji.

Całkowita wartość projektu: 714.539,75 zł.

Dofinansowanie: 300.000,00 zł.

Planowana data zakończenia realizacji: czerwiec 2018 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 70 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 28 uczniów. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna Szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 75 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi  sprzęt zaspokajający potrzeby 30 uczniów, w tym co najmniej 12 uczniów z rodzin wielodzietnych. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.