Program Czyste powietrze

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Skwierzynie  informuje, że od dnia 11 lutego 2021 roku uruchomiony został punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek , środa, czwartek  w godzinach od 7,00-15,00

wtorek w godzinach 7,00-16,00

piątek od 7.00 do 14.00.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Skwierzyna, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (95) 7216- 535.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: www.wfosigw.zgora.pl

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

1.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze"

PDF!
1a.

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

PDF!
1b.

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

PDF!
1c.

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

PDF!
2a.

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

PDF!
2b.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

XLS!
-

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.).

XLS!
-

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

XLS!
-

Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

XLS!
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie.

PDF!
3a.

Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową.

PDF!

 

4. Wnioski o płatność (poziom podstawowy i podwyższony):

a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność PDF!.

b. Wniosek o płatność – formularz  PDF PDF!oraz instrukcja wypełnienia wniosku  PDF! - ta forma wymaga przesłania wypełnionej, wydrukowanej i odręcznie podpisanej wersji papierowej do funduszu.

c. Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępnego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  oraz instrukcja wypełniania wniosku  PDF! - ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.

d. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  PDF! ;

- załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  PDF! ;

- załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – PDF!.

 


 


 

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW