Program Czyste powietrze

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Skwierzynie  informuje, że od dnia 11 lutego 2021 roku uruchomiony został punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek , środa, czwartek  w godzinach od 7,00-15,00

wtorek w godzinach 7,00-16,00

piątek od 7.00 do 14.00.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Skwierzyna, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (95) 7216- 535.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: www.wfosigw.zgora.pl

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 25 stycznia 2022 r.

I.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

PDF!
 

1. Załącznik 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!
 

2. Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 Programu Czyste Powietrze

PDF!
 

2a. Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 Programu Czyste Powietrze

PDF!
 

2b. Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 Programu Czyste Powietrze

PDF!
II.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji

PDF!
 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu

(w celu wypełnienia wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny „-Formularz Wniosku-", użyj najnowszej wersji  Adobe Reader )

PDF!
 

a) Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy

XLS!
 

b) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika

XLS!
 

c) Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie

XLS!
 

2. Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji

 
 

a) dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu

PDF!
 

b) dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu

PDF!
 

2a. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU

PDF!
 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2 - załącznik do Regulaminu

PDF!
III.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy dotacji

PDF!
 

1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy

PDF!
IV.

Wzór wniosku o płatność (wersja poglądowa)- wniosek o płatność dostępny do wypełnienia tylko przez GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

(dotyczy rozliczenia umów zawartych na podstawie Programu w wersji obowiązującej od 25.01.2022 r.)

PDF!
 

1. Składnie wniosków o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze

PDF!
 

2. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

DOC!
 

a) Protokół odbioru prac wykonawcy

 

PDF!
 

b) Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

DOC!
V.

Wniosek o płatność dla podstawowego oraz podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

(dotyczy rozliczenia umów zawartych na podstawie Programu w wersji obowiązującej do 25.01.2022 r.)

 
 

1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF!
 

2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF!
 

3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"

PDF!
 

4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
 

5. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz online.

PDF!
 

6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

 
 

a) Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy.

PDF!
 

b) Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF!
 

c) Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)

XLS!
 

 

 
 

 

 

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r.

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r.

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.


 


 CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

 

ZONE

SPRAWDŹ SWOJĄ DEKLARACJĘ

https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify