NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE” - PRZEDŁUŻAMY NABÓR WNIOSKÓW DO 30.11.2023 R.

03.11.2023

Burmistrz Skwierzyny zaprasza zainteresowanych właścicieli / najemców lokali zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, zarządców wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych do wypełnienia deklaracji udziału w dofinansowaniu w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

 Wzór deklaracji do pobrania – osoby fizyczne

Wzór deklaracji do pobrania – wspólnoty mieszkaniowe

 Deklaracje należy złożyć w terminie do 25.10.2023r.  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Skwierzynie, biuro BOK pok. 4, tel. (95 7216534/35).

 Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Skwierzyna.

 Beneficjentem końcowym programu jest:

- osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, tj. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

- wspólnota mieszkaniowa ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych)

 Wsparciem objęte będzie przedsięwzięcie polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy – tzw. „kopciucha” ) służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego, na:

 1. Indywidualne źródło ciepła:
  -
  kocioł gazowy kondensacyjny;
  - kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
  - kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie;
  - ogrzewanie elektryczne;
  - pompę ciepła powietrze/woda pompę ciepła powietrze/powietrze.
 2. Podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła - Zakup / montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pomiędzy źródłem ciepła działającym na potrzeby budynku a lokalem mieszkalnym (w tym podlicznika ciepła w lokalu).
 3. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

 Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także koszt wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej:

- modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,

- wymiany źródła ciepła,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- budowy wewnętrznej instalacji gazowej,

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

Ponadto otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Po rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina Skwierzyna złoży wniosek do WFOŚiGW w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.

Gmina wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie  w postaci refundacji po zrealizowaniu przez nich inwestycji i  po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW.

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Więcej informacji można uzyskać  pod numerem telefonu (95) 7216535, (95) 7216534

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2 651 00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy:

w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1 090 00 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1 526 00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.                  

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

WAŻNE !

 1. Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami /współwłaścicielami najemcami lokalu mieszkalnego z indywidualnym nieefektywnym (poniżej 5 klasy) źródłem ciepła na paliwo stałe służącym do ogrzewania mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Skwierzyna.
 2. Wspólnoty mieszkaniowe/ przedstawiciele wspólnot.
 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 4. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 5. Beneficjenci końcowi po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą mogli zainstalować żadnego innego źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.