INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE W SPRAWIE DEBATY NAD ,,RAPORTEM O STANIE GMINY SKWIERZYNA ZA 2023 R.

10.06.2024

  Zgodnie z  art. 28aa  ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.0.609 t.j.) Burmistrz Skwierzyny przedstawił Radzie Miejskiej w Skwierzynie  ,,Raport o stanie Gminy Skwierzyna za rok 2023”.  Raport  podsumowuje działalność samorządu gminnego w poprzednim roku, przede wszystkim w zakresie realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.
   Rada Miejska w Skwierzynie  rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała  w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Skwierzyny, tj. w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 13.00.
Nad przedstawionym raportem przeprowadza się  debatę, w której mogą zabierać głos  mieszkańcy  Gminy  Skwierzyna.  Mieszkaniec, który  chciałby  zabrać   głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbycia sesji,  podczas której  ma być  przedstawiany raport o stanie Gminy.  Mieszkańcy będą mogli zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.
Po zakończeniu   debaty   nad  raportem  o   stanie  Gminy   Rada Miejska w  Skwierzynie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania.
 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Dorota Stefańska