OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE SKWIERZYNA W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ

14.03.2023

Skwierzyna, dnia 14 marca 2023r.

 

RG.6722.1.1.2022

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr L/376/22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2023 r. do 17 kwietnia 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe opracowania we wskazanym powyżej terminie zostaną udostępnione do wglądu w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy urzędu oraz w formie elektronicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. w siedzibie Urzędy Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1, w Sali Narad (pierwsze piętro) w Sali Narad o godz. 09:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

-  na piśmie do Burmistrza Skwierzyny, ul. Rynek 1, 66-440  Skwierzyna,

-  ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres  j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl.  

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.57:

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Publikacja:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
  3. a/a.

 

 

                                                                                                                         Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                                        (-)

                                                                                                                         Lesław Hołownia

 

Załączniiki:

- Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny RG.6722.1.1.2022 z dnia 14 marca 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

- Projekt - mpzp

- Uzasadnienie-mpzp

- Załącznik graficzny - mpzp

- Oświadczenie autora

- Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko- załącznik graficzny