ZAWIADOMIENIE O LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

18.11.2022

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LVI  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 24 listopada  2022 r.  o  godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy   ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Stwierdzenie  prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
 5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12 października do 14 listopada 2022r.
 2. Sprawozdanie Spółdzielni Socjalnej „Nasz Sukces” za 2021 rok.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2021/2022.
 4. Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 5. Informacja dotycząca stawki na podatek  leśny.
 6. Informacja dotycząca stawki na podatek rolny.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 397/22).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych- obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta- obszar II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka- obszar III (druk nr 398/22).
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 399/22).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022r. dla samorządowego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 400/22).
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2022r. (druk nr 401/22).
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miastu Poznań na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2023r. (druk nr 402/22).
 3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2023-2027(druk nr 403/22).
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 404/22).
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2023 r. ( druk nr 405/22).
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 406/22).
 7. Protokół nr 3/22 z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 21.11.2022 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 22.11.2022 r. (wtorek),  godz. 13.00

Projekty uchwał dostępne TUTAJ