PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Od dnia 1 stycznia 2016r. Powiat Międzyrzecki  realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 z późniejszymi zmianami).

W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. w Międzyrzeczu, w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13:

- w poniedziałki od godz. 1200 do godz. 1600 (adwokat)

- we wtorki od godz. 1000 do godz. 1400 (adwokat)

- w środy od godz. 0900 do godz. 1300 (adwokat)

- w czwartki od godz. 0730 do godz. 1130 (radca prawny)

- w piątki od godz. 1200 do godz. 1600 (radca prawny)

telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95 742 84 67, e-mail: npp [dot] miedzyrzeczatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl

2. w Skwierzynie, w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9

Punkt  prowadzony jest  przez organizację pozarządową,  porad udziela adwokat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900, telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email: npp [dot] skwierzynaatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl

Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia  świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobu polubownego rozwiązywania sporów, możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Plakat dostępny jest TUTAJ.

Ulotka dostępna jest TUTAJ.

Pomoc prawna polega na:

1.poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzeniu  projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Istnieje możliwość wcześniejszego  umówienia terminu wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95/742 84 10 lub adresem poczty elektronicznej sekretariatatpowiat-miedzyrzecki [dot] pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skwierzynie został powierzony do prowadzenia w 2019 r.  Fundacji HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnych porad prawnych lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  udziela adw. Mariusz Być od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500-1900.