OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKWIERZYNY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA

18.12.2020

Skwierzyna, dnia 15 grudnia 2020 r.

 

 

RG.6722.1.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/379/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, zmienionej uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r.

 

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt w/w zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Wgląd do przedmiotowego projektu możliwy będzie po wcześniejszym zawiadomieniu tut. Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl lub po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 95 7216 536 oraz 95 7216 533. Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób) dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego w Skwierzynie lub założenie rękawiczek ochronnych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, zostanie  przeprowadzona w dniu 11 stycznia 2021 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu  i  dźwięku  (online),  przy  wykorzystaniu  aplikacji  ZOOM,  zapewniającej  zabieranie   głosu, zadawanie  pytań i składanie  uwag.  Chęć  udziału  w  dyskusji  można  zgłosić  na  adres  e-mail a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl w dniach 04-07 stycznia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. Dodatkowo wszelkie informacje umożliwiające wzięcie udziału w dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie: https://www.skwierzyna.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:

-         na piśmie do Burmistrza Skwierzyny ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

-         ustnie do protokołu,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2021 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny

             (-)              

Lesław Hołownia    

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.  przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:

- projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

- prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,

 1. kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,
 2. opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego – w odniesieniu do wniosków, które składane są
  w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:
  1. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- wraz z aktami wykonawczymi.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych
  i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu),
  4. dane zawarte w uwagach wnoszonych do planu zagospodarowania przestrzennego,

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
  2. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 2. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte
  w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami
  i rozpatrywane są w toku tej procedury.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

- Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna wraz z klauzulą informacyjną RODO,

- Tekst prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 1,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 2,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 3,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 4,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 5,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 6,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 7,

- Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ustaleń  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna-arkusz 8,

- Tekst zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 1,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 2,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 3

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 4,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 5,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 6,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 7,

- Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna- arkusz 8.