OGŁOSZENIE NR 9/2024 O PRZETARGU

10.07.2024

Informujemy, że ogłoszono pierwsze przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży położone w obrębie 3 Trzebiszewo, Gmina Skwierzyna, niezabudowane działki o nr ewid. 94/3 o pow. 0,1232ha i  94/4 o pow. 0,1000ha, przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 22 sierpnia 2024r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 9/2024 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 9 lipca 2024r.

Wadium należy wnieść do dnia 16 sierpnia 2024r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10 i 11, tel. 95 7216533 i 95 7216536.