ZAWIADOMIENIE O LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.03.2023

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję,  że  LXI  sesja  Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 23 marca  2023 r.  o  godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji   nr LX  z dnia 16.02.2023 r.
 4. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  08.02.2023 r. do 14.03.2023 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku dotacji podmiotowej gminy Skwierzyna dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie (SSP w Trzebiszewie).
 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I-XII 2022r.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2022 rok.
 5. Raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna i efektów jego realizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna przyjętego uchwałą nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 listopada 2021r.(druk nr 433/23).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego (druk nr 434/23).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2023 (druk nr 435/23).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2033 (druk nr 436/23).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 437/23).
 4. Przyjęcie protokołu nr 1/2023  z kontroli realizacji złożonych interpelacji i wniosków przez radnych oraz mieszkańców w roku 2022, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 5. Przyjęcie protokołu nr 2/2023  z kontroli realizacji wykorzystania dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Trzebiszewie za rok 2022, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych, - 20.03.2023 r. (poniedziałek),  godz. 13.00   
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza –  21.03.2023 r. (wtorek),  godz. 13.00  

 

 

                                                                                              

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                                   (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ.