ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

24.09.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w dniu   30 września 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XXIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII/20 odbytej w dniu 9 lipca 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury (druk nr 157/20).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (druk nr 158/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym (druk nr 159/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Wschowskiemu  na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk nr 160/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia   przez Burmistrza Skwierzyny  porozumienia określającego zasady współpracy między wspólnikami Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital im. dr n.med. Radzimira Śmigielskiego  spółka z o.o. w Skwierzynie  (druk nr 161/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Skwierzyny (druk nr 162/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej  (druk nr 163/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie nr 3 Skwierzyna, obejmującej działkę gruntu nr 310/22 stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 164/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 165/20).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.  (druk nr 166/20).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr  167/20).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  (druk nr 168/20).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020-2023 (druk nr 169/20).
 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  1.07.2020 r. do 22.09.2020 r.
 18. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z działalności sołectw.
 19. Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz organizacji  pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.
 20. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 21. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych  -  28.09.2020 r. (poniedziałek),   godz. 13.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  -  29.09.2020 r. (wtorek),  godz. 14.00

 

 Projekty uchwały dostępne TUTAJ