OGŁOSZENIE NR 13/2020 O PRZETARGU

18.09.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 13/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną o łącznej pow. 16727m2, położoną w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującą działkę Nr 493/11 o pow. 7062m2 i działkę Nr 493/28 o pow. 9665m2, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania prze­strzennego pod teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Działki gruntu Nr 493/11 i 493/28 położne są w strefie peryferyjnej, w sąsiedztwie terenu zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów i strefy przemysłowej. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa produkcyjna, tory kolejowe, tereny dawnego wysypiska odpadów, tereny leśne i zadrzewione.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2020 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 16 września 2020 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 19 listopada 2020r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu

-       Regulamin Przetargu

-       Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.