OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USÓWANIEM AZBESTU

29.05.2020

Gmina Skwierzyna planuje przystąpić do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze nie może przekroczyć 700 zł brutto. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Skwierzyna na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym programie zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia 12 czerwca 2020 roku w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie lub listownie.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (95) 7216 535.

Warunkiem skorzystania z niniejszego programu jest złożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie wraz z załącznikami .

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie firma wyłoniona przez Gminę w drodze zapytania ofertowego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych. Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje data złożenia wniosku do wyczerpania środków  zabezpieczonych w budżecie.

Do pobrania:

- wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest