ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

25.05.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w dniu   28  maja  2020 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XXII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 140/20).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 Gminy Skwierzyna (druk nr 141/20).
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin (druk nr  142/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia ulicy Źródlanej w Skwierzynie (druk nr 143/20)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/379/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna  (druk nr 144/20).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 145/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyna (druk nr  146/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia  (druk nr  147/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 148/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 149/20).
 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  12.02.2020 r. do 13.05.2020 r.
 14. Przyjęcie protokołu nr 2/2020  z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków administracyjnych Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie za rok 2019.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2019 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz  finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowej Gminy Skwierzyna w 2019 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej  Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
 18. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2019.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2019.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za 2019 r.
 21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 22. Sprawozdanie z działalności Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
 23. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie  za rok 2019.
 24. Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw za 2019 r.
 25. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  w Skwierzynie za 2019 r.
 26. Sprawozdanie Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w  Skwierzynie z działalności za 2019 r.
 27. Informacja  Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za rok 2019.
 28. Informacja Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej   w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2019.
 29. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI/20 z  20 lutego 2020 r.
 30. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 31. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych  -  25.05.2020 r. (poniedziałek) , godz. 10.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  -  26.05.2020 r.  r. (wtorek),  godz. 10.00

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ